21. 5. 2019

P O Z V Á N K A
Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22,
IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
která se bude konat v pátek dne 21. června 2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva 2018

Zpráva představenstva

Rozvaha 1.

Rozvaha 2.

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz vlastního kapitálu

Cash flow

Příloha účetní závěrky

Zpráva auditora

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami


 


 

21. 5. 2018

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o  obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne 22. června 2018 od 10,00 v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva 2017

Zpráva představenstva

Rozvaha 1.

Rozvaha 2.

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz vlastního kapitálu

Cash flow

Příloha účetní závěrky

Zpráva auditora 1. 

Zpráva auditora 2. 

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami

 


 

19. 5. 2017

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o  obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v pátek dne 22. června 2017 od 10,00 v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva 2016

Zpráva představenstva

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz vlastního kapitálu

Cash flow

Příloha účetní závěrky

Výroky auditora 1. 

Výroky auditora 2. 

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami

Zpráva o činnosti dozorčí rady 


 

 


Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v pátek dne 3. června 2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva

Zpráva představenstva

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha účetní závěrky

Zpráva auditora

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami

Zpráva o činnosti dozorčí rady
 


 

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČO: 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) a § 14 odst. 7 a 8 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti, která se bude konat v úterý dne 19. června 2015 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva

Zpráva představenstva

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha účetní závěrky

Zpráva auditora

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami

Smlouva o výkonu - člen představenstva

Smlouva o výkonu - člen dozorční řady


 

 

 

Oznámení o přeměně listinných akcií na akcie zaknihované

a

výzva k odevzdání listinných akcií k výměně za zaknihované

 

 

Představenstvo společnosti

ZNZ Přeštice, a.s.

IČ 49790757

se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22

společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 400 dále jen Společnost

 

oznamuje, že dne 27.5. 2014 přijala řádná valná hromada Společnosti rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti a došlo tak ke schválení přeměny akcií Společnosti z listinných akcií na jméno na akcie zaknihované. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny.

 

Akcionáři Společnosti jsou povinni ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení odevzdat Společnosti stávající listinné akcie emitované Společností v sídle společnosti na adrese Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22 v pracovních dnech vždy od 7.00 do 12.00 hod. k rukám paní Petry Hladíkové a současně při odevzdání akcií sdělit Společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit Společnosti číslo zástavní smlouvy.

 

Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti ke zřízení majetkových účtů v centrální evidenci cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry).

 

Odevzdá-li akcionář společnosti listinné akcie a nesdělí-li jí číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován, ani v dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

 

Je-li akcionář v prodlení s odevzdáním listinných akcií, určí společnost k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a při jejím vyhlášení upozorní, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí společnost za neplatné.

 

 


 Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČO: 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) a § 14 odst. 7 a 8 stanov společnosti ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti, která se bude konat v úterý dne 27. května 2014 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Zpráva auditora

Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

Výroční zpráva

Zpráva představenstva

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Příloha účetní závěrky

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami

Stanovy


 


 


 

Výzva k předložení akcií za účelem výměny


Představenstvo obchodní společnosti

ZNZ Přeštice, a.s.

sídlem: Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22

IČ: 49790757

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Plzni, oddíl B, vložka 400 


oznamuje, že dne 12.11. 2013 byla do obchodního rejstříku zapsána změna formy akcií společnosti akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě k níž došlo na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 31.5. 2013 


Představenstvo tímto vyzývá všechny akcionáře společnosti, kteří vlastní akcie společnosti ZNZ Přeštice, a.s. v listinné podobě znějící na majitele, aby je předložili k výměně za listinné akcie na jméno. Lhůta pro předložení akcií k výměně je stanovena od 12.12. 2013 do 10.2. 2014. Předkládání a výměna akcií společnosti bude probíhat v dané lhůtě v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 14.00 hodin. Před předložením akcií k výměně doporučujeme sjednat podrobnosti na tel. čísle společnosti 377982001, mobil:602438326 .Pro výměnu akcií je třeba předložit:

(a) platné originály listinných akcií na majitele vydané společností;

(b) platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho řádně zplnomocněného zástupce;

(c) pokud je akcionář právnickou osobou, originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného registru ohledně akcionáře (ne starší než 3 měsíce);

(d) pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, originál nebo ověřenou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem/podpisy akcionáře, která bude plně opravňovat zmocněnce k předání stávajících listinných akcií na majitele společnosti, převzetí nových listinných akcií na jméno a provedení všech úkonů s tímto souvisejících.


Akcionář v rámci výměny sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.


Pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud budou v prodlení s předložením svých akcií ve výše uvedené lhůtě, bude společnost postupovat podle § 214 obchodního zákoníku, a pokud akcionáři nepředloží své akcie ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo určí, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a nepřevzaté listinné akcie na jméno prodány.V Přešticích, dne 26.listopadu 2013 


Představenstvo společnosti

ZNZ Přeštice, a.s.

 

Novinky

07.03.2019

Kukuřičné/Odrůdové/Hlučné listy

časopis ke stažení

 


12.02.2019

KOMODITY

Agrokomodity


03.01.2019

Sněžka - novinka

Nejlepší řepka dneška je Sněžka!!!


26.11.2018

Travní směsi a pícniny

Nově i u nás!


10.09.2018

Quantum - hnojiva / Agrosorb Foliar

Pomocné látky/mikroprvky


RGT REFORM - č. 1 v ČR/Evropská jednička

RGT REFORM - jediná volba

 • špičková potravinářská pšenice (A)
 • jednička v Evropě i u nás
 • nepoléhavá, výborná zima
 • supervýnosná odrůda
 • polopozdní až pozdní
 • perfektní zdravotní stav

RGT PONTICUS - nej E

 • jednička mezi E odrůdami v Německu
 • vynikající kvalita i výnos
 • nepoléhavá odrůda
 • vyzkoušeno praxí
 • bezkounkurenční volba

Sněžka - NOVINKA

Uvádíme na trh v rámci celé skupiny VP AGRO novou liniovou odrůdu řepky ozimé. Jedná se o nejvýnosnější liniovou odrůdu na trhu. Pouze u nás.

Aktion/Reform/Viriato

Pšenice všech kategorií (SE až C). Všechny odrůdy v pokusech po celé ČR.Více ZDE.


TOP řepky

Novinky i osvědčené odrůdy ozimé řepky. Exkluzivní zastoupení. Top kvalita...více ZDE.

 

Český kmín

KAMÍN - nová česká odrůda kmínu. Leták ke stažeí ZDE.

Pro širokou veřejnost

Prodejna hospodářský potřeb je uzavřena!!! Prodej krmiv a zeměděslkých komodit v areálu ZNZ (silo Přeštice).


Přijeďte si k nám natankovat Vaše osobní či firemní auto.


Výhodný prodej uhlí a štěrku a písků v areálu ZNZ Přeštice, a.s. (viz pevná paliva ).


Barton Studio - Profesionální tvorba www stránek Barton Studio