15. 6. 2021

S ohledem na stávající situaci spojenou s pandemií onemocnění COVID 19 a protiepidemickými opatřeními exekutivních orgánů ČR se představenstvo Společnosti rozhodlo nekonat valnou hromadu Společnosti s osobní účastí akcionářů a místo toho umožnit akcionářům Společnosti v souladu s ust. § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ust. § 19 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, hlasovat mimo zasedání valné hromady, tj. formou per rollam. Akcionářům je ponechán prostor pro vnášení připomínek a protinávrhů.


Přehled o změnách vlastního kapitálu

Zpráva kontrolního orgánu společnosti

Zpráva dozorčí rady

Zpráva představenstva

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Výroční zpráva

Cash flow

Příloha účetní závěrky

Zpráva auditora

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo VH

Návrh na rozdělení zisku

  


 

16. 6. 2020

P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22,
IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI, která se bude konat v pátek dne

17. července 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Výroční zpráva

Zpráva představenstva

Rozvaha pasiva

Rozvaha aktiva

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz vlastního kapitálu

Cash flow

Příloha účetní závěrky

Zpráva auditora

Zpráva o vztahu mezi spojenými osobami

Zpráva dozorční rady

 

Smlouva TH

Smlouva PN

Smlouva VD

Smlouva TS

Smlouva KK

Smlouva KŠ

 

 

 


 


 

 

Výzva k předložení akcií za účelem výměny


Představenstvo obchodní společnosti

ZNZ Přeštice, a.s.

sídlem: Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22

IČ: 49790757

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Plzni, oddíl B, vložka 400 


oznamuje, že dne 12.11. 2013 byla do obchodního rejstříku zapsána změna formy akcií společnosti akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě k níž došlo na základě rozhodnutí řádné valné hromady společnosti konané dne 31.5. 2013 


Představenstvo tímto vyzývá všechny akcionáře společnosti, kteří vlastní akcie společnosti ZNZ Přeštice, a.s. v listinné podobě znějící na majitele, aby je předložili k výměně za listinné akcie na jméno. Lhůta pro předložení akcií k výměně je stanovena od 12.12. 2013 do 10.2. 2014. Předkládání a výměna akcií společnosti bude probíhat v dané lhůtě v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 14.00 hodin. Před předložením akcií k výměně doporučujeme sjednat podrobnosti na tel. čísle společnosti 377982001, mobil:602438326 .Pro výměnu akcií je třeba předložit:

(a) platné originály listinných akcií na majitele vydané společností;

(b) platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho řádně zplnomocněného zástupce;

(c) pokud je akcionář právnickou osobou, originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného registru ohledně akcionáře (ne starší než 3 měsíce);

(d) pokud je akcionář zastoupen třetí osobou, originál nebo ověřenou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem/podpisy akcionáře, která bude plně opravňovat zmocněnce k předání stávajících listinných akcií na majitele společnosti, převzetí nových listinných akcií na jméno a provedení všech úkonů s tímto souvisejících.


Akcionář v rámci výměny sdělí společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.


Pokud akcionář ve výše stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud budou v prodlení s předložením svých akcií ve výše uvedené lhůtě, bude společnost postupovat podle § 214 obchodního zákoníku, a pokud akcionáři nepředloží své akcie ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu představenstvo určí, budou nepředložené akcie prohlášeny za neplatné a nepřevzaté listinné akcie na jméno prodány.V Přešticích, dne 26.listopadu 2013 


Představenstvo společnosti

ZNZ Přeštice, a.s.

 

Novinky

10.06.2021

14. Přeštický polní den

Tradiční polní den na Plzeňsku


02.06.2021

AgroImpulsy a informace z porostů

informace ke stažení

 


25.03.2021

Nejlepší osivo pro Vás!

Tiskoviny / vklady / novinky


19.01.2021

RIZOBIN - nová generace

Hrách, Lupina, vojtěška ...


03.01.2021

HNOJIVA

Vlastní sklady/doprava/kvalita


TOP Áčka od nás!

Osvědčené: RGT REFORM a RGT DEPOT

Novinka: RGT RITTER

Nové fungicidy 2021

Pro letošní sezónu jsem pro Vás opět připravili tzv. Exkluzivity - chemie.

Dostanete kvalitní přípravky od zavedených firem, které exkluzivně skupina VP AGRO zastupuje na truhu s pesticidy. Nízká cena + kvalita + účinnost!

  • Perseus Acrobat - spolehlivé řešení do ozimé pšenice (braničnatky, rzi, padlí i fusariozy)

  • Traciafin Acrobat - širokospektrální fungicid (ječmen, pšenice, žito, tritikale i řepka)

  • Cavando New Acrobat- úplně nová formulace, osvědčené řešení (obilniny T3)

RGT RITTER - připravujeme

Připravujeme pro sezónu 2021/2022

 

DALŠÍ NOVINKY: RGT VENEZIO (osinatá odrůda) a RGT SPECIALIST (exkluzivní výnos)

 

Osinatky pro Vás!

RGT Venezio - novinka

RGT Viriato - nejpěstovanější

RGT Sacramento - nejvýnosnější

RGT PONTICUS - nej E

  • jednička mezi E odrůdami v Německu
  • vynikající kvalita i výnos
  • nepoléhavá odrůda
  • vyzkoušeno praxí
  • bezkounkurenční volba

TOP řepky

Novinky i osvědčené odrůdy ozimé řepky. Exkluzivní zastoupení. Top kvalita...více ZDE.

 

Český kmín

KAMÍN - nová česká odrůda kmínu. Leták ke stažeí ZDE.

AGROSORB FOLIUM - zelená energie

Pro širokou veřejnost

Prodejna hospodářský potřeb zrušena! Prodej krmiv a zeměděslkých komodit v areálu ZNZ (silo Přeštice).


Přijeďte si k nám natankovat Vaše osobní či firemní auto.


Výhodný prodej uhlí a štěrku a písků v areálu ZNZ Přeštice, a.s. (viz pevná paliva ).